On-line diskusní seminář: Strukturované studim. Kam jsme došli a jak dál?

Dne 10. června 2021 proběhl k příležitosti 30 let CSVŠ první diskusní seminář s názvem Strukturované studium: Jak jsme na tom a co dál?

Jak a na základě čeho se utvářelo strukturované studium stručně připomněla Helena Šebková. Dva studijní cykly (bakalářský a magisterský) plus jeden (doktorský)  do českého vysokoškolského prostoru vstoupily jako důsledek toho, že se Česká republika stala účastníkem boloňského procesu.  I když k zavedení tohoto systému došlo již dávno a je (snad) považován za samozřejmý, diskuse ukázala, že jde v akademické komunitě o rezonující téma.

Jednou ze souvislostí, která byla diskutována je specifická česká situace profesních studijních programů. Právě nad tímto tématem se ve svých příspěvcích zamýšleli dva hosté Alena Štěrbová, která se významným způsobem spolupodílela na budování Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, a Ivan Wilhelm, emeritní rektor Univerzity Karlovy. Osobní zamyšlení nad strukturovaným studiem a jeho problematickými rysy prezentoval Martin Langr, proděkan Dopravní fakulty Českého vysokého učení technického.

Jaké otázky byly například diskutovány?

– uplatnitelnost absolventů bakalářských studijních program na trhu práce, hlavně z hlediska zaměstnavatelů,

– proč je v českých podmínkách tak časté pokračování do magisterského studia?

– rozdělení na akademické a profesní studijní programy a jeho příčiny i důsledky.

Připomínáme, že v Boloňské deklaraci se nepředpokládá dělení na profesní a akademické,  a zároveň předpokládá, že absolvování bakalářského studijního programu má absolventa kvalifikovat jak k přímému pracovnímu uplatnění. tak v případě zájmu i pokračování do navazujícího magisterské studia. 

„Přístup k druhému cyklu bude možný po úspěšném splnění prvého cyklu studia v délce obvykle tří let. Titul získaný po ukončení prvého cyklu bude rovněž mít platnost z hlediska evropského trhu práce jako odpovídající kvalifikační stupeň.“ 

Pro ilustraci uvádíme obrázek níže, kde je ukázána představa, jak by restrukturalizace měla vypadat. 

Zdroj: Hernaut, K. (2001). The implementation of the Bologna Declaration in Europe: The Industry´s Perspective. International Conference on Engineering Education. Norway.

Celou diskusi můžete zhlédnout na našem Youtube kanálu.

On-line workshop: O poradenství pozitivně! Vysokoškolské poradenství (nejen) v době Covidu​

Dne 25. května 2021 se uskutečnil mezinárodní on-line workshop „O poradenství pozitivně! Vysokoškolské poradenství (nejen) v době Covidu“. Šlo o volné pokračování úspěšné akce z konce minulého roku „Efektivní poradenství = efektivní vysoké školství?“,  která zaznamenala nebývale pozitivní ohlas.

Workshop připravilo CSVŠ ve spolupráci s Asociací vysokoškolských poradců, z.s. (AVŠP) a opět za finanční podpory Nadace Friedrich Eberta. O své zkušenosti, postřehy a aktuální poradenské projekty se kromě zástupců AVŠP podělili také zahraniční hosté z Technické univerzity v Drážďanech, spolku ArbeiterKind.de, Univerzity v Innsbrucku a Univerzity v Nitře. 

Dopoledne představili zahraniční hosté a zástupci AVŠP aktuální stav vysokoškolského poradenství v jednotlivých zemích. Poté následovaly praktické příspěvky k třem tematickým blokům, které jsme vybrali ve spolupráci s členy AVŠP. TU Drážďany představilo např. svůj inovativní koncept tzv. Podzimní univerzity, která má umožnit studentům prvních ročníků snazší socializaci na VŠ; Univerzita v Nitře seznámila posluchače se svým aktuálním konceptem zdravotního poradenství, který míří jak na studenty, tak jejich rodinné příslušníky. Kromě jiného představil svoji práci také spolek Nevypusť Duši, či studentské podpůrné skupiny. I do ostatních příspěvků se ve větší míře zapojili studenti, aby z vlastní zkušenosti poreferovali o tom, jak poradenskou praxi vnímají.

Cílem akce bylo vzájemné sdílení poradenského know-how a zahraniční praxe. Nevyhnuli jsme se ani aktuálním výzvám, které do vysokoškolského poradenství vnesla pandemie Covidu-19. Na workshop navážeme studií o aktuálním stavu vysokoškolského poradenství v ČR, jejíž vznik také finančně podpoří Nadace Friedricha Eberta.

Program workshopu

Prezentace ke stažení:

I. Představení poradenské praxe v jednotlivých zemích

Německo: Antje Beckmann (TU Dresden)

Rakousko: Sabine Fischler, Maximilian Gratzer (Universität Innsbruck)

Slovensko: Ľubica Lachká (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

Česko: Barbora Čalkovská (AVŠP)

II. Podpora studentů při přechodu na VŠ

Průvodce Matfyzem, František Zajíc (SKAS MFF UK)

Proměna informačních setkání o studiu: dva praktické příklady, Florian Westreicher/Maximilian Gratzer (Universität Innsbruck)

Pomoc prvákům formou mentoringu na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Zuzana Pešková (FSv ČVUT)

Online aktivity Studentské unie FJFI ČVUT, Kateřina Pilná (FJFI ČVUT)

Podzimní univerzita. Orientační týden pro humanitní, společenské a ekonomické vědy, Franziska Klinkewitz (TU Dresden)

III. Zdraví studentů (duševní i fyzické)

Sebezkušenostní podpůrná skupina pro studenty UK, Matyáš Müller (UK Point)

Poradny a studium v zahraničí v době Covidu, Silvie Nedvědová (UK Point) 

Seberozvojová skupina na MFF UK, Petra Hyklová/Anna Eisenreichová/Alžběta Kadlecová (MFF UK)

Podpůrná online skupina v koronavirové době, Zdeňka Hort/Barbora Šímová (MENDELU)

Poradenstvo zamerané na zdravie, Miroslava Líšková/Ľubica Poledníková/Alica Slamková (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

IV. Zapojení externích subjektů do poradenské praxe na VŠ

Systém psychosociální intervenční služby a podpora studentů, Lukáš Humpl (ZZSMSK)

Studium v Německu v době koronavirové pandemie, Daniela Keil (ArbeiterKind.de) 

Spolupráce s externími subjekty – (pozitivní) pohled zvenčí, Jitka Hloušková 

Potřeby VŠ studentů v oblasti duševního zdraví v době pandemie a po ní, Marie Salomonová (Nevypusť duši) 

Jarní online workshopy: Zkušenosti s budováním absolventských klubů, Jak na šetření absolventů

Ve dnech 30. března 2021 a 20. dubna 2021 proběhla dvojice online workshopů, série, jejímž cílem je budování komunity odborníků v oblasti práce s absolventy a alumni kluby. Níže najdete stručné zprávy o obou workshopech a také prezentace vystupujících hostů ke stažení.

Druhý workshop byl zaměřený především na problematiku zvyšování motivace účastnit se šetření a na zvyšování návratnosti v šetřeních absolventů, ale i studentů, a to s důrazem na efekty různých forem oslovení, včetně hmotných i nehmotných odměn. 

Během tohoto workshopu Ondřej Hofírek představil zkušenosti Masarykovy univerzity a systém průzkumů během celého průchodu studiem od uchazečů až po absolventy se zaměřením na technické řešení průzkumů, Filip Machart z Univerzity Karlovy představil rozvoj sledování uplatnění absolventů včetně výsledků absolventských šetření a účasti v šetřeních na mezinárodní i národní úrovni. Valerie Harvey následně představila propracovaný irský národní systém sledování absolventů vysokých škol včetně tematických okruhů a některých výsledků. Eric Harvey z University of Helsinki v poslední prezentaci pak například rozvíjel téma, jestli a jak získaná data skutečně pomáhají studentům a představil systém sledování absolventů nejen na jejich univerzitě, ale obecně ve Finsku. Worskhop pak uzavřela závěrečná panelová diskuse. 

Kromě hlavního zaměření byla pozornost věnována také tematickému obsahu šetření a klíčovým závěrům šetření. Nejednoznačné jsou zkušenosti s motivací k účasti na šetření pomocí hmotných darů, někde se zdá, že i možnost losování o relativně málo nákladné dárky zvyšuje návratnost, někde výsledky nejsou tak jednoznačné.Zmíněn byl i vliv zavedení GDPR a možnosti řešení, zejména nutnost a příležitosti pro získání souhlasu s následným oslovením nebo oslovováním po ukončení studia.

Prezentace ke stažení: 

Ondřej Hofírek, MU

Filip Machart, UK 

Valeria Harvey, HEA 

Eric Carver, UH

První ze série workshopů nezůstal dlužný svému názvu a vystupující postupně seznámili účastníky se zkušenostmi ze svých škol: Marek Šedivý České zemědělské univerzity, Meta Haag-Mikec a Karen de Man nizozemské Rotterdam School of Management a Erasmus University a Eric Carver s použitím prezentace připravené Minnis Vierikk (Alumni Relations Team manager) finské University of Helsinki. Závěrečná prezentace patřila Valerii Harvey (Head of Performance Evaluation Higner Education Authority), která se věnovala sledování absolventů z pohledu irské Education Authority. Živá diskuze probíhala také na chatu workskopu.

Jedna ze zkušeností, které získaly hodně pozornosti, byla ta, že v ideálním případě poměrně intenzivní práce s absolventy musí začít ještě v době jejich studia, dlouho před absolvováním. Nicméně mravenčí prací se vysokým školám daří kontaktovat i absolventy mnoho desítek let po absolvování. V Nizozemsku se osvědčila pravidelná setkání, na nichž si odborníci pracující s absolventy vyměňují zkušenosti. Zaujaly také medailonky o absolventech, přednášky vedené a praxe organizované absolventy, akce určené také nebo zvláště pro zahraniční absolventy a způsoby práce s dobrovolníky z řad absolventů i fakt, že nikdy není možné se zavděčit všem.

Rozmanitost a šíře možností spolupráce s absolventy je ohromná a přináší významný potenciál pro školu, studenty i absolventy samotné.

Prezentace ke stažení: 

Marek Šedivý, ČZU

Karen de Man & Meta Haag-Mikec, Erasmus University & RSM

Eric Carver, UH

Valerie Harvey, HEA

Konference: Absolventi vysokých škol v České republice - mezinárodní, národní a institucionální perspektiva

Dne 22. října 2019 proběhla v Modré posluchárně Univerzity Karlovy konference věnovaná absolventům vysokých škol pořádaná CSVŠ ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Více informací >

Konference: Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál

Na podzim 2018 se CSVŠ připojilo k probíhajícím oslavám 100 let moderní české státnosti a společně s MŠMT uspořádalo 1. listopadu konferenci, která poskytla prostor pro reflexi úlohy a postavení vysokého školství a vysokoškolského vzdělávání ve společnosti a výzev, které před vysokými školami a vysokoškolským vzděláváním stojí.

Více informací >

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa