Vedení CSVŠ, v.v.i.

Dlouhodobě se zabývá otázkami vztahu vysokoškolského vzdělávání a společnosti, specificky pak uplatněním absolventů na trhu práce, jejich hodnocením získaného vzdělání, zjišťováním kompetenční výbavy pro práci a život, včetně způsobů jejich efektivního nabývání, dále pak vybranými problematikami fungování vysokoškolských systémů a strategiemi ve vysokém školství.

E-mail: ryska@csvs.cz
Tel.: 739 203 722

Zaměřuje se na problematiku hodnot vysokoškoláků, dále na klasifikaci a žebříčky hodnocení vysokých škol a sociální soudržnost české společnosti v celoevropském kontextu. Zabývá se i podmínkami vysokoškolského vzdělávání, neúspěšností ve vysokém školství a dalšími otázkami vysokoškolských studentů a studia.

E-mail: smidova@csvs.cz
Tel.: 739 203 724

Výzkumný tým

Věnuje se institucionální a programové diverzifikaci, problematice strukturovaného studia v souvislosti s úspěšností studia, dále pak spolupráci vysokých škol s externími partnery.

E-mail: benes@csvs.cz
Tel.: 739 203 726

Dlouhodobě se zabývá kvalitou vzdělávání, mediální antropologií, kyberantropologií a dopady ICT technologií v terciárním vzdělávání. Vede Národní centrum distančního vzdělávání. Pořádá konferenci DisCo věnovanou digitalizaci vzdělávání.

Je pověřencem pro ochranu osobních údajů GDPR.

E-mail: beseda@csvs.cz
Tel.: 739 203 725

Zabývá se nerovnostmi ve vysokoškolském vzdělávání a s tím spojeným vysokoškolským poradenstvím. Zaměřuje se dále na transfer výzkumu do praxe a zabezpečuje projektový management.

E-mail: blaha@csvs.cz
Tel.: 739 203 726

Zabývá se vzděláváním budoucích učitelů a genderovými nerovnostmi v odměňování absolventů vysokých škol. Věnuje se rovněž zpřístupňování vysokoškolských témat v rámci vytvářené Aulawiki.

E-mail: hanus@csvs.cz
Tel.: 739 203 726

Věnuje se roli a postavení studujících v rámci rozhodovacích mechanismů na českých vysokých školách, postojům a životním podmínkám studentů a studentek českých vysokých škol.

E-mail: hundlova@csvs.cz

Věnuje se výzkumu mechanismů zajišťování kvality, roli vysokých škol ve společnosti (tzv. „třetí roli“), vzdělávání a odchodům začínajících učitelů z profese a implementaci vysokoškolských politik.

E-mail: kohoutek@csvs.cz
Tel.: 739 203 725

Zabývá se trendy ovlivňujícími trh práce a uplatnitelnost absolventů vysokých škol včetně jejich hodnocení dosaženého vzdělání, požadovaných kompetencí, kvalifikací. Spolupracuje i na problematice doktorského studia a nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání.

E-mail: koreckova@csvs.cz
Tel: 739 203 725

Věnuje se kvantitativní analýze dat a metodologii sociálních věd, což se promítá do jeho odborných aktivit v rámci analýz a výzkumu různých aspektů uplatnitelnosti absolventů vysokých škol na pracovním trhu a rovněž v oblasti nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání.

E-mail: csvs@csvs.cz
Tel.: 739 203 723

Dlouhodobě se věnuje tématice fungování vysokoškolského systému ČR, jeho financování a zajišťování kvality.

E-mail: roskovec@csvs.cz
Tel.: 739 203 726

Zabývá se oblastí uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce, jejich hodnocení nabytého vzdělání, ekonomickými efekty vzdělávání, podílí se také na zkoumání neúspěšnosti studentů vysokých škol.

E-mail: sedlacek@csvs.cz
Tel.: 739 203 725

Specializuje se na politickou teorii, teorii demokracie a vybrané teologické otázky. Ve výzkumu vysokého školství se zaměřuje na veřejné politiky v oblasti terciárního vzdělávání, doktorandské studium v ČR a rovněž na vybrané otázky neúspěšnosti vysokoškolského vzdělávání.

E-mail: sekerak@csvs.cz
Tel.: 739 203 726

Dlouhodobě se věnuje kvalitě vysokoškolského vzdělávání na národní i mezinárodní úrovni, zabývá se otázkami spolupráce vysokých škol s externími partnery a profesně zaměřeným studiem, problémy neúspěšnosti studentů na vysokých školách.

E-mail: sebkova@csvs.cz
Tel.: 739 203 726

Podpůrný tým

E-mail: hadackova@csvs.cz
Tel.: 739 203 727

E-mail: koller@csvs.cz

E-mail: volmut@csvs.cz

Tel.: 602 170 105

E-mail: csvs@csvs.cz
Tel.: 739 203 723

Rada

Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D., místopředseda CSVŠ
PhDr. Tomáš Fliegl, MŠMT
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., ČVUT
Ing. Jan Koller, Ph.D., CSVŠ
Ing. Helena Šebková, CSc., CSVŠ
Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D., CSVŠ
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., předseda, UK

Tajemnice: Marta Šlemendová, CSVŠ

Dozorčí rada

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D.
Mgr. Karolína Gondková
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Ing. Jana Říhová
Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa