AULA revue pro vysokoškolskou a vědní politiku

AULA je recenzovaný odborný časopis vydávaný CSVŠ v.v.i. Zaměřuje se na publikování původních výzkumných prací z oblasti vysokého školství a vědy a také na aktuální diskuse o vysokoškolské a vědní politice.

AULA obsahuje příspěvky vycházející z širokého spektra teoretického a metodologického zaměření – sociologie, politologie, ekonomie, historie, statistiky, demografie, pedagogiky, psychologie ad. Cílem CSVŠ je systematicky sledovat odborné dění v oblasti výzkumu vysokého školství a vědy u nás i v zahraničí, ať již v podobě zpráv z významných konferencí nebo o relevantních výzkumných projektech, systematickým recenzováním domácí i zahraniční knižní odborné produkce nebo překlady nejvýznamnějších zahraničních prací z oboru.  V časopise uveřejňujeme zkušenosti, diskusní příspěvky a polemiky týkající se současných změn ve vysokém školství a ve vědě. Reagujeme na aktuální témata, o která se zajímají akademičtí pracovníci, studenti, veřejní činitelé, ale i široká veřejnost, které není stav českého vysokého školství a vědy lhostejný.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace řadí časopis AULA na „Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR“. Od roku 2016 vychází časopis pouze v elektronické verzi (ISSN 2533-4433), tištěná verze do r. 2015 (ISSN 1210-6658).

Pokyny pro autory

Přijímáme příspěvky do následujících rubrik:
Studie – odborné stati výzkumného charakteru, přehledy bádání v specifických oblastech (max. 54000 znaků, tj. 30 NS).
Zprávy z výzkumu – příspěvky prezentující výzkumné projekty a jejich dílčí nebo předběžné výsledky (max. 36000 znaků, tj. 20 NS).
Zprávy – informace o významných vědeckých akcích, probíhajících vědeckých projektech apod. (max. 18000 znaků, tj. 10 NS).
Recenze – na odborné práce z relevantních oblastí výzkumu (max. 27000 znaků, tj. 15 NS).
Diskuse – názory, stanoviska k aktuálnímu dění (max. 36000 znaků, tj. 20 NS).

Při komunikaci s redakcí časopisu AULA, prosíme o dodržení stanovených pravidel.

Recenzní řízení
Odborné stati procházejí standardním anonymním recenzním řízením. Po přijetí textu redakční kruh rozhodne o přidělení dvou recenzentů, kteří text buď doporučí k vydání nebo ho navrhnou po úpravách znovu předložit do recenzního řízení či text zamítnou. Články, které projdou úspěšně recenzním řízením, redakční kruh zařadí do nejbližšího možného čísla časopisu.

Redakční rada

Šéfredaktor: Ing. Radim Ryška, Ph.D.

Zástupkyně šéfredaktora: Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D.

Redakční kruh (spolu s šéfredaktorem a jeho zástupkyní): doc. Karel Müller, CSc., Ing. Libor Prudký, Ph.D., RNDr. Vladimír Roskovec, CSc., Ing. Helena Šebková, CSc.

Redakční rada (spolu s redakčním kruhem): Ing. Bc. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP, PhDr. Josef Basl, Ph.D., Ing. Jan Koucký, Ph.D., doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D., doc. Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D., doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.t, prof. PhDr. Alena Vališová, CSc., prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

Výkonná redaktorka: Marta Šlemendová

Jazyková redakce: RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.

Milé čtenářky milí čtenáři,

přicházíme s dalším dvojčíslem našeho časopisu Aula, které má tentokrát opět tradiční podobu postavenou na recenzovaných studiích a také zprávách z výzkumu.

Jednoznačně největší prostor je v tomto čísle věnován analytické rešerší institucionálních akreditací v několika vybraných evropských zemích. Jde o téma aktuální a zahraniční přístupy mohou být inspirativní pro mnoho z vás. Aktuálním tématem jsou i reflexe covidové vysokoškolské výuky. Další dvě studie jsou naopak věnovány stálým tématům vysokoškolského prostoru: 4. průmyslové revoluci a jejím souvislostem s vysokoškolským vzděláním a také analýze faktorů, které mohou vést k neúspěšnému studiu na vysoké škole.

(…)

Za redakční kruh

Michaela Šmídová

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa