Národní výzkum studentů a studentek doktorského studia „Šetření Doktorandi 2021“ začne v druhé polovině listopadu 2021. Bude zaměřen na reflexi studijních podmínek doktorandek a doktorandů.

Aby šetření mohlo reálně přispět ke zlepšení podmínek doktorského studia, je velmi důležité získat zpětnou vazbu od co největšího počtu doktorandek a doktorandů. 

Vážené doktorandky, vážení doktorandi,

věnujte prosím pozornost e-mailu, který používáte v kontaktu s vysokou školou, kde studujete. Právě na tento e-mail vám dorazí pozvánka k šetření, která bude obsahovat vstupní link do on-line dotazníku. 

Věříme, že aktivní účast vás, doktorandek a doktorandů, povede k reálným změnám v doktorandském studiu.

Zadavatelem šetření je MŠMT, které výzkum doktorandek a  doktorandů podpořilo již v roce 2014.  Současný výzkum je však ambicióznější. Jedná se o první vlnu sběru dat, kterou bude zahájeno dlouhodobé systematické šetření studentek a studentů doktorského studia. Doktorské studium a snaha o zvýšení jeho kvality a také úspěšnosti je totiž jednou z priorit nového Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021. 

Koncepce dotazníku vychází z potřeby zvýšit kvalitu tohoto typu studia. Objektem zájmu je taky výše doktorandských stipendií a celkově finanční podmínky studia. V centru pozornosti jsou dále vztah se školiteli, podpora ze strany vysoké školy, samozřejmě i motivace doktorandek a doktorandů ke studiu a jejich kariérní vyhlídky. Budeme se ptát na to, co jejich studium ohrožuje a co mu naopak prospívá. 

Šetření bylo v důsledku pandemické situace, která vedla k úplnému přechodu na distanční výuku, přesunuto z března na listopad roku 2021. Důsledkem toho je, že původně plánovaná koordinace s obdobným šetřením, které realizuje významná německá výzkumná organizace v oblasti vysokého školství Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, není možná. Tamní šetření proběhlo na jaře 2021. Nicméně přes tuto skutečnost doufáme, že alespoň některé výsledky budou srovnatelné.  

Projekt je koncipován jako dlouhodobý. V první fázi šetření, tedy při sběru dat, oslovíme všechny doktorandky a doktorandy, kteří studují v aktuálním akademickém roce v prezenční i kombinované formě, ale i ty, kteří mají v současné době studium přerušené. Celkově bude kontaktováno přibližně 20 000 potenciálních respondentů. Šetření bude pokračovat jako longitudinální s pravidelnými následnými průzkumy na jednotlivá témata, kdy chceme znovu oslovit respondenty, kteří nám to umožní. Další celostátní šetření se pak uskuteční přibližně za 4 až 5 let.

V sekci dokumenty k projektu naleznete ke stažení zmíněný strategický záměr MŠMT a informace k ochraně a zpracování osobních dat respondentů.

The Czech national research „Doctoral Students 2021“ will begin in the second half of November 2021. It will focus on the reflection of the study conditions of doctoral students.

Dear doctoral students,

please pay attention to the e-mail you use in contact with the university where you study. You will receive an invitation e-mail to the survey, which will contain an entry link to the on-line questionnaire. 

We believe that the active participation of you, doctoral students, will lead to positive changes in doctoral studies in the Czech Republic.

The survey is supported by the Ministry of Education, Youth and Sports. This year will take place the first wave of data collection. Doctoral studies and the effort to increase its quality and success are one of the priorities of the new Strategic Plan of the Ministry of Education, Youth and Sports for the area of universities for 2021+.

The object of interest is among other doctoral scholarships and the overall financial conditions of the study, relationship with the supervisors, support from the university, and of course the motivation of doctoral students to study and their career prospects. Additionally we will ask what threatens their study and what benefits it.

The project is planned as long-term. In the first phase of the survey, i.e. during data collection, we will address all doctoral students who are studying in the current academic year in full-time and part-time form, as well as those who have currently interrupted study. In total, approximately 20,000 potential respondents will be contacted. The survey will continue as a longitudinal one with regular follow-up surveys on individual topics, where we want to re-address the respondents who will allow us to do so. The next national survey will then take place in approximately 4 to 5 years.

Please find information on personal data protection and processing available for a download in the documents seciton of this page. 

 

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa